Naar Nieuws

Al dertig jaar verbonden met maatschappelijke opgaven

Nieuws - 14 mei 2019

In haar rapport De sociale staat van Nederland schetste het SCP in 2018 een behoorlijk positief beeld van de ontwikkelingen van Nederland over de afgelopen 25 jaar, op het gebied van werk, gezondheid, opleidingsniveau. Tegelijkertijd waarschuwt het planbureau echter wel voor een tweedeling in de maatschappij. Niet iedereen profiteert van de geconstateerde vooruitgang. De participatie is niet toegenomen, er zijn meer mensen met (meer) schulden, de redzaamheid stagneert, het beroep dat gedaan kan worden op de omgeving is beperkt, de kloof tot (betaald) werk is voor de groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt enorm groot.

Wij spraken kort met Erik Oeloff en Bart Verhagen, directeuren van de RadarGroep.

Hoe kijken jullie aan tegen de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, en herkennen jullie de conclusies van het SCP?

Erik Oeloff: “Ja, die conclusies herkennen we zeer zeker in de praktijk. Ik werk nu twintig jaar bij Radar en heb de opgaven in het sociaal domein steeds groter en complexer zien worden. Van intra- naar extramuraal, de zelfredzaamheid van de burger, de grote bezuinigingen bij gemeenten, allemaal veelbesproken vraagstukken. De transitie in het sociaal domein vraagt om innovatie en nieuwe inrichting en biedt kansen voor nieuwe organisaties. Maar het doet ook pijn. De veranderopgaven zijn groot en moeten snel, maar zoals het SCP al constateert profiteren juist de kwetsbare burgers er nog niet erg van.”

Bart Verhagen haakt daarop in. “De opgaven blijven meestal niet beperkt tot één organisatie, taakveld of domein. Onze opdrachtgevers komen vooral van gemeentelijke organisaties en (semi-)overheid. Zij zien de opgaven steeds meer als een gezamenlijke zoektocht om de gewenste vernieuwing te realiseren. Samen met hen zoeken we naar methodes en initiatieven die echt werken in de praktijk.”

Erik: “Als we het hebben over innovaties zijn er een paar groepen die daarvan als eerste móeten profiteren. Dat zijn de van Jeugdzorg afhankelijke jongeren, de mensen die ver van het arbeidsproces af staan en ouderen die geen beroep kunnen doen op hun netwerk. Wij stellen in ons werk het belang van deze groepen al 30 jaar voorop. Onze mensen staan midden in de praktijk om oplossingen voor hen te vinden en vervolgens ook te implementeren. Dat doen we hands-on zoals dat heet.”

Bart: “Voor ons is het belangrijk om vooral mensen uit de doelgroep zelf mee te laten denken en praten over mogelijke oplossingen. Dat motiveert hen én de publieke professional om echt in beweging te komen. En het mooie is, na al die jaren werkt het nog steeds.”

Al dertig jaar het belang van de kwetsbare burger voorop. Dat klinkt prachtig, maar hoe vertaalt zich dat naar de praktijk?

Erik. “Radar bouwt aan een samenleving waar we trots op kunnen zijn. Ja, dat klinkt prachtig, maar de essentie is dat we dat echt zo voelen, onze medewerkers zijn sociaal bewogen mensen die vernieuwend durven te denken om dingen voor elkaar te krijgen.”

Bart: “We tonen lef en zijn bereid om het daadwerkelijk anders aan te pakken. En we hebben de overtuiging dat het ook moet om echt tot veranderingen te komen. Dat zit in de ziel van ons bedrijf: mensgericht, ondernemend, inhoudsdeskundig en gedreven.”

Ja, maar hoe doen jullie dat dan?

Erik: “Door met de poten in de klei te gaan staan. We staan er middenin met onze aanpak. Niet vanachter een bureau oplossingen bedenken, maar in de haarvaten van de samenleving aan het werk zijn. We weten wat daar speelt en nemen verantwoordelijkheid waar dat mogelijk of nodig is.”

Hoe moeten we dat voor ons zien? Wanneer zit je in de haarvaten van de samenleving?

Bart: “Dat laten we op allerlei manieren zien. Door met mensen uit de buurt aan de slag te gaan rondom schuldenproblematiek. Door samen met de uitvoering vorm te geven aan de sociale wijkteams. Door met bestuurders de vernieuwing te zoeken in de regionale samenwerking in het sociaal domein. En die lijst is nog veel langer.”

De opgaven in het sociaal domein worden alleen maar ingewikkelder. Hoe speelt Radar op die ontwikkelingen in?

Erik: “Het besef groeit steeds verder dat samenwerking een absolute must is. Alles hangt met elkaar samen, de ene beslissing of interventie heeft vaak, ook onvoorziene, gevolgen op andere terreinen. En er zijn veel partijen bij betrokken. Denk aan burgers, bedrijven, instellingen en publieke organisaties uit verschillende domeinen en sectoren in lokaal, regionaal of landelijk verband. Radar ondersteunt die partijen, brengt hen samen en prikkelt hen om over de grenzen van hun domein heen te kijken.”

Bart: “Sommige opgaven zijn groter dan Nederland. Dat blijkt wel bij vraagstukken rondom radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen. Ook in Europees verband ziet men wel in dat we, gezamenlijk en gaandeweg, lerend verder komen. Met onze Europese opdrachten dragen we daar een steentje aan bij.”

Wat betekent dit voor Radar?

Erik: “We gaan voor een opgavegerichte benadering. Dat betekent dat we allereerst zoeken naar de verbinding tussen betrokken partijen en de opgave. Als een moderne netwerkonderneming stellen we ons open op en komen tot verrassende verbindingen in de markt. Op die manier onderscheiden we ons op veel fronten en zien we de trends in een vroeg stadium.”

Bart: “Bij opgavegericht samenwerken kijk je altijd eerst naar de inhoudelijke opgave. Wij zijn al 30 jaar van de inhoud en we willen dat onze opdrachtgevers ons ook als zodanig blijven herkennen. Onze medewerkers zijn aan allerlei verschillende inhoudelijke opgaven verbonden, zoals de jeugdhulp, Wmo en participatie. Onder Europese eerstelijnswerkers verzamelen en delen we effectieve methodes ter voorkoming van radicalisering. Opleiders ondersteunen gemeenten en organisaties zoals UWV en COA met vernieuwende leer- en ontwikkeltrajecten. Uitvoerende professionals in de praktijk werken bij onder meer Veilig Thuis en de sociale wijkteams.”

Erik: “Om het verschil te kunnen maken blijven we investeren in onze medewerkers en geven hen ruimte om zich te ontwikkelen tot dragende spelers in de markt. Want uiteindelijk draait het allemaal om onze mensen. Zij zijn ons merk: de Radarianen.”

Bart: “Onze medewerkers weten hoe ze opgavegericht moeten werken, daar ligt hun kracht. Ze beginnen bij de inhoud, zijn naar buiten gericht en bestuurlijk sensitief. Ze hebben innoverend vermogen en bouwen aan netwerken. Ze gaan voor het resultaat en als het nodig is grijpen ze in.”

Erik: “We durven het echt anders aan te pakken en blijven daarin ook voorop lopen. Door onze expertises in advies, opleiden en personeelsdiensten te combineren hebben we meer armslag en krijgen we meer voor elkaar. Onze opdrachtgevers waarderen dat en steeds meer gemeenten, aanbieders, ZBO’s en Europese lidstaten weten ons te vinden. We gaan in dat kader het gesprek aan met alle betrokkenen: praktisch, uitvoerend, beleidsmatig en strategisch.”

Bart: “In het kader van ons dertigjarig bestaan staat er dit jaar bijvoorbeeld een aantal events gepland waarbij we zo breed mogelijk met elkaar in gesprek willen gaan. Op die manier creëren we waarde voor onze klanten, voor de maatschappij en ook voor onszelf. We houden vast aan ons adagium Samen Meer Impact. Dat doen we naar binnen, maar ook naar buiten toe. Meer betekenis, meer waarde, meer gezamenlijkheid en dus meer impact. Liefst voor nog eens dertig jaar, minstens. Dat is de gedachte.”

Direct contact

 

1 2