Naar Nieuws

Samen bouwen in 2020

Nieuws - 14 januari 2020

“Daarom bouwen we in 2020 samen verder aan de maatschappelijke opgaven”

De opgaven in het maatschappelijk domein zijn groot en complex

De ingrepen in de Jeugdzorg en de kritiek op de Participatiewet eind 2019 maken duidelijk hoe complex de maatschappelijke opgaven zijn. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de grenzen tussen bestuurslagen, domeinen en taakvelden vervagen bij deze problematiek. Sommige opgaven zijn groter dan Nederland. Dat blijkt wel als het gaat om vraagstukken rondom radicalisering, werkloosheid, arbeidsmigratie en vluchtelingen. Eenvoudige oplossingen zijn er niet, het is duidelijk dat we alleen door samenwerken en al doende lerend verder komen.

In de praktijk: Samenwerking in arbeidsmarktregio’s
Wij hebben samen met gemeenten en provincies gewerkt aan een nieuwe structuur voor de uitvoering van de Participatiewet en een beleidsagenda voor economie en participatie. Daarbij deden zich ook veel strategische en operationele vraagstukken voor. Hoe geven we intergemeentelijke samenwerking inhoud? Hoe zetten we inclusief werkgeverschap om van woorden naar daden? En hoe verbinden we deze transformatie met de andere decentralisaties in het sociaal domein? Bij de start van het proces was het duidelijk dat gemeentelijke samenwerking op dit beleidsterrein een must is. De arbeidsmarkt houdt nu eenmaal niet op bij de gemeentegrenzen. Werkgevers mogen geen hinder ondervinden van lokale verschillen. Samen zijn wij de uitdaging aangegaan om scenario’s te ontwikkelen voor een sub-regionale uitvoering van de Participatiewet, met een sterkere verbinding tussen de beleidsdomeinen economie en participatie.

Daarom bouwen wij in verbinding met bestuurders, directeuren, beleidsmedewerkers, uitvoerenden en ervaringsdeskundigen aan de noodzakelijke sociale innovaties.

 

We bouwen samen aan sociale innovaties

De maatschappelijke opgaven vragen om sociale innovaties, en die bereiken we niet alleen. Elke afzonderlijke opgave bepaalt welke partners betrokken moeten worden om haar aan te pakken. Die betrokkenheid beperkt zich niet tot één sector, een bepaald schaalniveau of één type actor. We vragen inbreng van meerdere spelers – burgers (als ervaringsdeskundigen), bedrijven, instellingen en publieke organisaties uit verschillende domeinen en sectoren, veelal in regionaal verband.

In de praktijk: Samenwerking in de Jeugdhulp
Wij willen dat kinderen en jongeren hun kansen, talenten en mogelijkheden optimaal benutten bij het opgroeien. Juist in gezinnen waar opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat. Wij zijn betrokken bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. Nu zij daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp krijgen gemeenten een steeds beeld van de transformatie die plaats moet vinden. Samen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders die bij een gezin betrokken zijn bouwen wij aan een betere samenwerking, waarbij we innovatieve vormen van jeugdhulp proberen te ontwikkelen.

Daarom zoeken we per opgave die verbindingen die nodig zijn om te komen tot duurzame vernieuwingen.

 

Inzetten ervaringsdeskundigen is voor ons essentieel

Bij het bedenken van innovatieve oplossingen betrekken we de afgelopen decennia meer en meer de klant van onze klant. Die komen daardoor in hun kracht te staan, nemen zelf de regie over hun leven en komen in beweging. De burger als ervaringsdeskundige, of het nu gaat om inwoners, uitkeringsgerechtigden of patiënten. Hun betrokkenheid leidt tot breed gedragen oplossingen die daardoor (h)écht werken. Veel burgers hebben momenteel het gevoel dat ze buitenspel staan, terwijl ze juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen. Bij de bouw aan de opgaven is de inzet van ervaringsdeskundigen voor ons dan ook een must.

In de praktijk: Samenwerking bij armoedevraagstukken
Wij hebben samen met drie gemeenten twee actieteams met de naam De Kunst van het Rondkomen geworven, getraind en begeleid. Inmiddels zijn de teams volledig ingebed binnen hun gemeente en hebben twee welzijnsorganisaties de begeleiding overgenomen. De gemeenten wilden een netwerk creëren om minima te helpen rond te komen met een krappe beurs. We hebben gekozen voor participerende burgers. De teamleden hadden uiteenlopende achtergronden, maar waren allemaal participerende burgers, intrinsiek gemotiveerd en betrokken. Een deel van hen was bovendien ervaringsdeskundige. De gemeenten maakten via de teams ruimte voor een directere dialoog met inwoners en gaven een concrete invulling aan het concept burgerkracht. Deze innovatieve aanpak helpt bij de zoektocht naar lokale oplossingen om armoede te verminderen of op te lossen, brengt verborgen armoede aan het licht, doorbreekt het taboe rondom armoede en weet een groot deel van de mensen met een minimum inkomen te bereiken.

Daarom werken we in onze aanpak vanzelfsprekend samen met ervaringsdeskundigen.

 

Meer dan 100 inhoudelijk betrokken specialisten en jonge talenten

Ons vertrekpunt van opgavegericht samenwerken is altijd de inhoudelijke opgave. Wij zijn van de inhoud en onze opdrachtgevers herkennen ons hierin. We zijn aan vele maatschappelijke opgaven verbonden en beschikken over veel ervaring. Ervaren adviseurs actief in de vernieuwingen in de jeugdhulp, Wmo en participatie. Ervaren opleiders actief in lerende organisaties bij gemeenten, instellingen en ZBO’s. Ervaren uitvoerende professionals in de Veilig Thuis organisaties en de sociale wijkteams. Ook veel jonge talenten verbinden zich via Radar aan de maatschappelijke opgaven. Zij brengen nieuwe expertise en inzichten in en bruisen van de energie om de wereld te verbeteren.

In de praktijk: Signaleren en samenwerken op het terrein van Jeugd & Veiligheid
Als er bij jongeren problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn. Maar hoe kunnen we preventieve, vroegtijdige samenwerking tussen professionals rondom jongeren het beste organiseren? De focus in de samenwerking ligt daarbij op preventie en vroegsignalering en op De Gouden Combinatie van wijkteam(s), jongerenwerk, wijkagent(en) en onderwijs, eventueel aangevuld met andere relevante partners. De samenwerking zoekt vooral naar actiegerichte oplossingen voor de dagelijkse praktijk, en niet zozeer naar beleidsmatige aanpassingen. Bij deze aanpak maakt de combinatie van ervaren medewerkers en jonge talenten bij Radar het verschil.

Daarom blijven we ons versterken met ervaren medewerkers en jonge talenten.

 

We maken verbinding vanuit een betrokken netwerkonderneming

Bij de opgavegerichte benadering gaat het primair om de verbinding tussen partijen en de opgave. De opgave verbindt partijen vervolgens aan elkaar. Dit betekent dat opgavegericht werken meer en meer in netwerken gestalte krijgt. Radar is een netwerkorganisatie bij uitstek, wij verbinden. We zijn een open organisatie die onderneemt en verrassende verbindingen aangaat in de markt. We zijn onderscheidend op de fronten van de samenleving en zien de trends vaak net iets eerder dan anderen. Dit samen en in gesprek met onze klanten op niveau van uitvoering en beleid, maar ook op strategisch niveau met directeuren en bestuurders. Met al onze medewerkers in opdrachten vormen we een heel groot netwerk op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau. Dit is van grote waarde.

De praktijk: Samenwerking bij integratie
Om integratieprocessen te ondersteunen en versnellen is een stevige samenwerking tussen gemeente, bewonersinitiatieven, bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Hoe geef je als gemeente vorm aan het samenspel op lokaal niveau? Wij hebben samen met de gemeente een intensieve samenwerking opgezet met onderwijs, ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties en bewoners. Statushouders die kunnen en willen werken zijn gebaat bij deze samenwerking. Zo leren zij ook snel hoe de Nederlandse samenwerking functioneert. We hebben vanuit deze samenwerking een opgaveteam opgezet om te komen tot een menswaardige inburgering. Dat team bestond uit in- en externe professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Daarom blijven we ons verbinden aan de partijen in de regio die betrokken zijn bij de maatschappelijke opgaven en bouwen we dit netwerk uit.

 

Vanuit deze overtuiging zoeken we in 2020 de samenwerking in het sociale domein weer op.